Franz Tuczek

Tuczek, Franz. Organist of St. Peter’s, Prague, 1771. b. Prague, Bohemia, c1755; d. Pesth, Hungary, 1820.