Edmund Stoll

Name:Edmund Stoll
Place: Leipzig, Germany